Data Policy

KİŞİSEL VERİLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME VE MUVAFAKATNAME
Değerli Müşterilerimiz, Üyelerimiz ve Ziyaretçilerimiz, Kapital Medya Hizmetleri Anonim Şirketi “Kapital Medya” tarafından kullanılmakta olan tüm dijital varlıklarımızdan (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili uygulamalarımız, verilerinizin hangi amaçlar için toplandığı, hangi şekillerde kullanıldığı, bu bilgilerin nasıl değiştirilebileceği, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamındaki mevcut haklar ve tarafımız ile iletişime geçmek istediğiniz durumlara ilişkin olarak bilgilendirmelerimiz aşağıdaki gibidir;
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI
6698 Sayılı KVK (Kişisel Verilerin Korunması Kanunu) uyarınca, gerçek bir kişinin kimliğini belirli ya da belirlenebilir bir hale getirmeye yarayan her türlü bilgi kişisel veri kapsamındadır. Şirketimiz nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan sebep, amaç ve yöntemlerle, ilgili yasal düzenlemeler ve yasal otoriteler tarafından öngörülen bilgi saklama, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerine uyum gereği, Veri Sorumlusu sıfatıyla şirketimizce ya da yurt içi veya yurt dışında şirketimize bağlı veya şirketimizin işbirliği içinde olduğu kuruluşlarca, yurt içi ve/veya yurt dışındaki; sunucularda tutulabilecek, sistemlerimize kaydedilecek, depolanacak, muhafaza edilecek, saklanacak, yasal ya da finansal gerekler, nedenler ile sınıflandırılacak, güncellenecek ve mevzuatın izin verdiği durumlarda ve yasal sınırlar dahilinde 3. kişilere açıklanabilecek/devredilebilecek, sınıflandırılabilecek ve KVKK’da sayılan şekillerde, yurtdışında işleniyor ise o ülkede yürürlükte olan mevzuat kapsamında uygun olarak ve öngörülen güvenlik önlemleri dâhilinde işlenebilecektir. Aşağıda yer alan yasal hususlar hakkında bilgi edinilmesini rica ederiz.
KİŞİSEL VERİLERİN TEDARİK EDİLMESİ, İŞLENMESİ VE HUKUKİ GEREKÇE
Kapital Medya olarak, siz müşterilerimiz, üyelerimiz ve ziyaretçilerimize hizmetlerimizi duyurmak, daha iyi hizmet verebilmek, kaliteyi arttırmak, bilgilendirmek ve benzer amaçlı her türlü iletişim mesajlarını göndermek; elektronik veya kağıt ortamında işleme amacı doğrultusunda tüm kayıt ve belgeleri düzenlemek,
6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili ikincil mevzuat, 5651 Sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi, Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat, 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ilgili ikincil mevzuat
ile 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu başta olmak üzere sair mevzuattan kaynaklanan yasal sorumluluk ve yükümlülüklerimizi yerine getirmek amaçlarıyla; söz konusu amaçları yerine getirmemizi sağlayacak kişisel verilerinize (adınız, soyadınız, doğum tarihiniz, cep telefonu numaranız, e-posta adresiniz, cinsiyetiniz, adresiniz, mesleki bilgileriniz, eğitim durumunuz, medeni haliniz, sosyal medya hesaplarınızla bağlanılması durumunda sizin sosyal medya kanalları aracılığıyla paylaşılmasına onay verdiği bilgileriniz, alışveriş ve ödeme verileriniz) ve bu verilerinizin Kapital Medya olarak veri sorumlusu sıfatıyla saklanması ile işlenmesi amacıyla açık rızanıza ihtiyaç duyulmaktadır.
Belirtilen kişisel verileriniz dışında Kapital Medya’nın dijital varlıklarının (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) ziyaret sıklığı, siteye giriş ve verilen sipariş zamanları, ziyaret edilen sayfaların istatistikleri gibi kişisel veri teşkil etmeyen toplu istatistiksel ve anonim demografik bilgiler ziyaretçi hareket ve tercihlerini analiz etmek ve anlamak için toplanır ve kullanılır. Sizlere dijital varlıklarımızın (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) kullanımını daha kolay hale getirmek ve siteyi tercih ve ilgi alanlarınıza göre özelleştirmek amaçlarıyla yukarıda belirtilen kişisel verileriniz ayrıca kullanılabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ
Şirketimizce, bayilerimiz, kurumsal web sitelerimiz, işbirliği ortaklarımız, çalışanlarımız, online işlemler ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda, doğrudan siz müşterimizden veya KKB, Risk Merkezi gibi kurumlardan yahut sair resmi kurumlardan yahut doğrudan dolaylı bağlı ortaklıklarından veyahut hakim hissedarından veya hizmet aldığı ya da verdiği gerçek ya da tüzel üçüncü kişilerden edinilebilmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN GÜVENLİĞİ VE ÜÇÜNCÜ KİŞİLERLE PAYLAŞIMI
Kapital Medya ile Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme kapsamında tarafınızca bilgilerinizi bizimle paylaşmanız durumunda, tarafımıza iletilen tüm kişisel verileriniz, Kapital Medya nezdinde yer alan veri tabanında 6698 Sayılı KVKK m. 12 gereği basiretli bir tacirin göstermesi gerekli özen doğrultusunda gizli olarak saklanacak ve tarafımıza kullanılması için vermiş olduğunuz bu bilgiler bilgilendirme metninde belirtilenler dışındaki herhangi bir sebebin varlığı halinde üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.
Kapital Medya, kişisel verilerinizi barındıran veri sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamakta, kişisel verilerin hukuka aykırı ifşasının engellenmesine yönelik idari ve teknik tedbirler almakta, kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi ve anonimleştirilmesi için teknik alt yapılar ve bunlara ilişkin denetim mekanizmaları oluşturmakta, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması için gerekli tedbirleri ve teknik uzmanlardan destek almakta, oluşabilecek risklere karşı iş sürekliliği ve acil durum planları oluşturup bunların uygulanmasına ilişkin sistemler geliştirmekte, Kişisel verilerin saklama alanlarına ilişkin teknolojik gelişmeler uyarınca güvenlik sistemleri kullanmaktadır. Veri tabanlarına yetkili kişiler haricinde erişim Bilgi İşlem yönetiminde kontrol altındadır.
Kapital Medya söz konusu kişisel verileri, açık rızanıza istinaden, sadece yukarıda belirtilen amaçlar ile sınırlı olmak üzere; kullanıcıların güvenliğini sağlamak, dolandırıcılığı tespit etmek ve önlemek, hizmetleri geliştirmek, operasyonel değerlendirme araştırması yapmak, hataları gidermek, kullanıcı kimliklerini doğrulamak, sistem performansını geliştirmek için Yurtiçi ve Yurtdışı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları ve ilgili çalışanlarıyla, sözleşme ilişkisi içinde olduğu yurt içi ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilerle dış kaynak hizmet sağlayıcılar, kargo şirketleri, hukuk büroları, araştırma şirketleri, çağrı merkezleri, şikayet yönetimi ve güvenliğin sağlanmasına ilişkin yazılım şirketleri, ajanslar, danışmanlık şirketleri, basım sektöründe yer alan şirketler, bankalar, sosyal medya mecraları dâhil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile paylaşabilecektir.
KİŞİSEL VERİLERİNİZE DAİR HAKLARINIZ
<İşbu bizimle paylaşmış olduğunuz kişisel verileriniz hakkında bizimle bilgiislem@kapital.com.tr elektronik posta adresinden iletişime geçerek, 6698 Sayılı KVKK m. 11’de belirtilen, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, kişisel verilerinizin düzeltilmesi, silinmesi veya yok edilmesi halinde, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme, haklarınızı kullanabilirsiniz. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SİLİNMESİ, YOK EDİLMESİ VEYA ANONİMLEŞTİRİLMESİ İş bu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve Muvafakatname yazısında belirtilen amaçlar doğrultusunda işlenmiş olan kişisel verilerinizin; 6698 Sayılı KVKK m.7/1. uyarınca işlenmesini gerektiren amaç ortadan kalktığında ve/veya Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesi uyarınca kanunlarda belirtilen süreler geçtiğinde, kişisel verileriniz tarafımızca anonimleştirilerek kullanılmaya devam edilecektir. KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME YAZISINDA YAPILACAK DEĞİŞİKLİKLER Kapital Medya, işbu Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme ve muvafakatname yazısında istediği zaman değişiklik yapabilme hakkına sahiptir. Bu değişiklikler, yeni Kişisel Verilerinize İlişkin Bilgilendirme yazısının Kapital Medya’nın dijital varlıklarına (internet siteleri, mobil uygulamalar, e-dergiler vb.) eklenmesiyle birlikte derhal geçerlilik kazanacak olup, yapılacak güncelleme ve değişiklikler sitede yayınlandığı tarihten itibaren geçerli olacaktır. Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, kişisel verilerimin Şirketiniz ve metinde yer verilen bağlı ortak ve kuruluşlar tarafından işlenmesine ilişkin yukarıdaki bilgilendirme metnini aşağıda belirttiğim tarihte temin ettiğimi; okuduğumu, incelediğimi, değerlendirdiğimi ve yukarıda bildirilen tüm hususları bilerek, anlayarak kabul ettiğimi; yukarıdaki hususların uygulanması esnasında Şirketinizin kusuru veya ihmali nedeniyle doğabilecek zararlarımı talep ve dava haklarım saklı kalmak kaydıyla, özgür iradem sonucu bu “Kişisel Verilere İlişkin Bilgilendirme”de belirtilen amaç ve nedenlerle, KVKK’da tanımı yapılmış olan ve yukarıda da gerek içeriği gerekse toplanma yeri ve yöntemi belirtilen kişisel verilerimin yine yukarıda belirtilen kişilerle paylaşılmasına, KVKK’nda tanımlanan kapsamda işlenmesine muvafakat ettiğimi kabul, beyan ve taahhüt ederim.